Ηεταιρεία μας«ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με έδρα τις εγκαταστάσεις μας στο 1ο χλμ Παλαιάς  Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Νεοχωρούδα, 57008, Θεσσαλονίκη

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη και θεμέλιο λίθο την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων μας, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης η ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.

 Τον βασικό μας αυτό στόχο θα τον επιτύχουμε  μέσω:

q  Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και της παρακολούθησης τους από την Διοίκηση στις ανασκοπήσεις του συστήματος διαχείρισης

q  Της τακτικής και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας

q  Της απόλυτης τήρησης των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων

q  Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας

q  Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

q  Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού μας

q  Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του

 

H διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τη διαρκεί ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της«ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Θεσσαλονίκη, 03.05.2017

Για την Διοίκηση

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος

Φιλιππόπουλος Αχιλλέας